Eğitim Programları

 • ŞERİFALİ YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU

ŞERİFALİ YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda 3-6 yaş çocuklarına eğitim verilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temel alınmaktadır. Bu kapsamda Merkez tarafından eğitim yılı başında anaokulumuza gönderilen eğitim programları okulumuzun ihtiyaçları ve bakış açısıyla doğrultusunda yeniden düzenlenerek özelleştirilir.
Program kapsamında beş temel gelişim alanına yönelik eğitim yapılmaktadır. Bu gelişim alanları şunlardır:

 • Motor (Hareket) Gelişimi: Motor gelişim, çocuğun kaba ve ince hareket becerilerinin gelişimini içerir. Bu kapsamda, denge, koordinasyon, yürüme, sıçrama, tırmanma, el-göz koordinasyonu vb. beceriler geliştirilir.

 • Bilişsel Gelişim: Bilişsel gelişim, çocuğun düşünme yetenekleri ve becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, renk, şekil, sayı vb. kavram gelişimi, dikkat, bellek, akıl yürütme vb. becerileri geliştirilir.

 • Dil Gelişimi: Dil gelişimi, çocuğun anlama ve anlatma becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, söyleneni anlama, kendini ifade etme, dili etkin kullanma becerileri geliştirilir.

 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sosyal ve duygusal gelişim, çocuğun, yaşıtları, büyükleri ve küçükleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasını ve olumlu-olumsuz duygularını uygun şekilde ifade etmesini içerir. Bu kapsamda, bir grubun üyesi olma, kurallara uyma, etkili iletişim kurma, duygularını farketme, uygun biçimde ifade etme, empati kurma ve olumsuz duygularını yönetebilme becerileri geliştirilir.

 • Özbakım Becerileri Gelişimi: Özbakım becerileri, kişisel varlığını koruma ve sürdürmeye ilişkin becerileri içerir. Bu kapsamda, güvenliğini sağlama, temizlik kurallarına uyma, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, hastalıklardan korunma vb. becerileri geliştirilir.

Eğitim uygulamaları Nörogelişimsel yaklaşımı temel alır. MEB programında yer verilen temel alanların gelişimine yönelik çalışmalar nörogelişimsel süreçler göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanır. Her bir etkinlik uygulaması beynin farklı alanlarını aktive edecek süreçler düşünülerek planlanır ve uygulanır.
Branş eğitimleri ile çocukların bir çok alanda birikim kazanması hedeflenir. Baskın yetenek alanların erken yaşlardan itibaren profesyonel yöntemlerle ortaya çıkartılması amaçlanır. Bu nedenle programımızın temelinde ATÖLYE ÇALIŞMALARI yer almaktadır ve mekan tasarımı da buna uygun olarak yapılmıştır.

Düşün-Söyle Atölyesi: Dil gelişimine yönelik çalışmalar, etkileşimli okuma , görsel okuma çalışmaları, kitap tasarım atölyeleri, dili etkili kullanma çalışmalarının yanı sıra yabancı dil eğitimi ile çocuğun farklı bir dili tanıma, ilgi duyma ve o dile ilişkin beynin yatkınlık kazanmasını amaçlar.

Müzik ve Hareket Atölyesi: Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini ve müziği oluşturan notaları tanıyarak müziğe karşı ilgisini artırmayı, ritmik performansını desteklemeyi, bedenini tanıması, bedenini etkili ve estetik şekilde kullanması, ses, müzik ve ritmle uyumlu kullanabilmesi ve yeni estetik figürler üretebilmesini amaçlar.
Yine bu atölye içerisinde yer alan yaratıcı drama çalışmaları ile, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal yönden gelişmesini destekler. Bu kapsamda, çocuğun hayatı yaparak yaşayarak deneyimlemesi, kendine özgü bir şekilde yeniden yapılandırması ve ifade etmesi amaçlanır.

Görsel Sanatlar Atölyesi: Görsel sanatlar eğitimi, çocuğun, duygu ve düşüncelerini görsel sanat malzemelerini kullanarak yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirir.

Bilim Atölyesi: özel olarak geliştirilmiş bilim programı ile STEAM uygulamaları, Deney-Gözlem-İnceleme çalışmaları, satranç etkinlikleri yoluyla bilimsel düşünme süreç becerileri, yaratıcı düşünme süreç becerilerini destekleyecek, bilişsel süreçleri aktive edecek dikkat, birkaç adımlı düşünme, tahmin yürütme, stratejik düşünme vb. becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Duyum-Algı Atölyesi: Görsel algı, işitsel algı, uzamsal oryantasyon ve denge algısı, kimyasal duyular ve algı, somatik duyular ve algı alanlarına yönelik gelişimsel süreçlerin desteklenmesi hedeflenir.

Oyun-Hayal Atölyesi: Çocuğun en önemli işinin oyun olduğu felsefesinden hareketle, günlük yaşam deneyimleri kazanmalarını sağlayacak, dramatik ve yapı inşa temelli oyun çalışmalarının yürütülmesi amaçlanır.
Programın uygulama süreçlerinde “Aile Katılımı”na özel bir önem verilmektedir. Aileler, önceden yapılacak planlamayla okulun belirlediği gün ve zamanlarda sınıflarda öğrenme ortamlarına aktif olarak katılıp destek verirler.
Aile katılımı ile ilgili uygulamalar, sınıf öğretmeni tarafından kurum yöneticisiyle görüşülerek organize edilir. Velilerin bu süreçte hangi konuda ne yapmaları gerektiği gibi ayrıntılar sınıf öğretmeninin denetiminde belirlenir.

GELİŞİM VE DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizle ilgili tüm bilgileri içeren “Öğrenci Tanıma Dosyası” veliler tarafından doldurularak okulumuzda dosyalanır. Öğretmenler, öğrenciler eğitim yılı başında sınıfa gelmeden bu formu incelemeli ve öğrencilerle ilgili ön bilgi sahibi olmalıdır.
Okul danışmanımız çocuklarla ilgili gözlem ve değerlendirmeler yapar, yaptığı gözlem ve değerlendirmeleri anne-babalarla paylaşır. Velilerle yapılacak tüm görüşmeler belirli bir plan çerçevesinde yürütülür.
Öğretmen öğrencinin sınıf içinde gözlenen davranışları ile ilgili olarak düzenli notlar tutar. Gözlem notları her öğrenci için bölümlere ayrılmış bir ajandada periyodik olarak kaydedilir.
Velilerimizle en az birinci dönemde bir kez, ikinci dönemde bir kez olmak üzere toplam iki görüşme yapılır. Özel durumu olan çocuklarımızla ilgili görüşmeler, ihtiyaca uygun olarak düzenlenir.
Görüşmeler, randevu yolu ile gerçekleşir.
Her çocuk için öğretim yılı süresince yapılan gözlem ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU MERKEZ tarafından aşağıdaki raporlamalar yapılır:

 • Gelişim raporu, sene başı, sene ortası (birinci dönem sonu) ve sene sonu (ikinci dönem sonu) olmak üzere en az iki kez düzenlenir. Böylece çocuğun beş temel gelişim alanında performansı izlenir. Gelişim raporları sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur, psikolojik danışmanın görüşleri alınır.

 • Yetenek raporu, senede bir kez düzenlenir. Bu raporda da çocuğun sekiz temel yetenek alanındaki genel durumu ortaya konur. Yetenek raporları sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur, psikolojik danışmanın görüşleri alınır.

 • Davranış raporu, birinci dönem bir kez, ikinci dönem bir kez olmak üzere iki kez düzenlenir. Böylece çocuğun davranış ve uyum durumu ile ilgili ipuçları değerlendirilerek olası sorunların erkenden çözümü ya da ihtiyaç duyuluyorsa başka bir uzmana yönlendirmesi yapılır. Davranış raporları sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur, psikolojik danışmanın görüşleri alınır

Her çocuk için eğitim yılı içerisinde 2 kere olmak üzere MENOVA GELİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ tarafından yaş grubu uygunluğuna bağlı olarak,

 • Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (30-72 ay)

 • Frostig Görsel Algı Testi (40-72 ay)

 • İşitsel İşlemleme Testi (48-72 ay)

 • Marmara İlkokula Hazır Oluş Testi (60-72 ay) uygulanır ve raporlanır.

Her ay düzenli olarak “Rehberlik Bülteni” gönderilir. Böylece, çocuk gelişimi, davranış sorunları, yetenekler, anne-baba tutumları gibi pek çok konuda anne-babaların bilgilenmesi sağlanmış olur.